| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

SIC - Studijní a informační centrum

O SIC Služby Katalog Infozdroje Vzdělávání Mediasite Pronájmy Kontakty Kartové centrum Home
Vizualizace (b)

Služby

ISBN

Přidělování ISBN na ČZU v Praze

ISBN = International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy. Jedná se o jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána.

Počty odevzdaných povinných výtisků:
  • 8 povinných výtisků pro nové publikace nebo pro přepracovaná vydání
  • 5 povinných výtisků pro dotisky publikací - týká se jen těch dotisků, které vyšly poprvé v témže roce

K dispozici je aktualizovaný formulář žádosti o ISBN.

Od 1. ledna 2007 se změnil formát přidělovaných ISBN - nově přidělovaná čísla jsou 13místná. Jiný formát ISBN není přípustný a nebude uznán Národní agenturou pro ISBN jako platný. Taková situace může pro ČZU v Praze, jakožto oficiálně evidovaného vydavatele povinného řídit se Zákonem o neperiodických publikacích, znamenat vysoké finanční sankce.

Kontaktní informace:
osobně: Mgr. Žaneta Koudelová, místnost č. 109 (katalogizace) přízemí budovy SIC ČZU
úřední hodiny pro ISBN: PO-PÁ 9:00 - 12:00; 13:00 - 15:00
(vítáme telefonickou domluvu předem)
tel. linka: 3552 (224 383 552)


Jak získat ISBN?
Základní pravidla:
1. SIC ČZU přiděluje ISBN pouze publikacím, jejichž vydavatelem je Česká zemědělská univerzita v Praze (musí být uvedena na titulním listě publikace jako vydavatel) - název fakulty, příp. katedry je pouze doplňujícím údajem.

2. Základním předpokladem přidělení ISBN je skutečnost, že vydání publikace bylo schváleno dle pravidel pro ediční činnost příslušné fakulty. Prosíme, žádejte o přidělení ISBN až ve chvíli, kdy je publikace těsně před tiskem a veškeré údaje i grafická podoba titulní stránky a dalších náležitostí jsou konečné.

3. V okamžiku, kdy bylo vydání publikace schváleno, může žadatel osobně kontaktovat SIC ČZU s vyplněným formulářem "Žádost o přidělení ISBN" (viz Přiložené soubory ke stažení ve spodní části stránky) podepsanou garantem za příslušnou fakultu. Zároveň s žádostí je potřeba dodat  titulní list, rub titulního listu a tiráž plánované publikace (viz Přiložené soubory ke stažení ve spodní části stránky). Elektronická verze uvedených součástí publikace musí přesně odpovídat verzi, která bude vytištěna. Prosíme, uvádějte v tiráži publikace i název tiskárny, kde se publikace tiskne, a doporučenou cenu!

4. Přidělené číslo ISBN musí být v publikaci uvedeno na místě (místech) stanoveném normou normou ČSN ISO 2108 (viz vzor). Pokud jsou tyto podmínky dodrženy a žádost je řádně vyplněna, může SIC přidělit ISBN na počkání.

5. Žadatel, kterému bylo ISBN přiděleno je povinen v co nejkratší době po vydání publikace dodat 8 výtisků opět na výše uvedený kontakt. Důvodem tohoto opatření je skutečnost, že ČZU v Praze má jakožto vydavatel povinnost odevzdat tzv. povinné výtisky všech svých publikací zákonem stanoveným knihovnám (Národní knihovna ČR - 2x, Moravská zemská knihovna v Brně, Vědecká knihovna v Olomouci a Městská knihovna v Praze). Tři výtisky se ukládají do knihovny SIC pro potřeby uživatelů (zejm. studentů a pedagogů ČZU v Praze).


Nejčastější problémy při přidělování ISBN:
  • přidělení  ISBN pro CD-ROM
řešení: pro CD-ROM lze přidělit ISBN za předpokladu, že převážná část CD je tvořena textem! Pokud je CD-ROM součástí tištěné publikace, není mu přiděleno zvláštní ISBN.
  • náležitosti CD-ROMu
řešení: na každém CD-ROMu musí být uvedeny základní údaje, tj. název vydavatele (Česká zemědělská univerzita v Praze), fakulty a případně i katedry, název titulu, autor/ři, rok vydání a ISBN.
V případě, že nejsou údaje na CD-ROMu uvedeny, hrozí ČZU jako vydavateli sankce. Uspořádání základních náležitostí na CD-ROMu je libovolné.
  • vydávání knihy dvěma organizacemi
řešení: je-li kniha vydávána ve spolupráci ČZU s další organizací, která je zapojena do systému ISBN, kniha nemusí mít  přiděleno ISBN i od této organizace.

Další informace o systému ISBN najdete na stránkách Národní knihovny České republiky.
Informace o systému ISSN naleznete v příloze ve spodní části stránky.
 
page foot